Day: January 14, 2022

ความจำเป็นของอินเตอร์เน็ต

ความจำเป็นของอินเตอร์เน็ตความจำเป็นของอินเตอร์เน็ต

ในปัจจุบันมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก แต่ละคนก็ใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตไปในหลายด้านต่างๆมากมายในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งด้านการศึกษา เชิงพาณิชย์ ธุรกรรม ความบันเทิง และอื่นๆ  ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจ  การศึกษา  ต่างก็ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น เช่น           ด้านการศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งวิชาการและทั่วไป เปรียบเสมือคลังหนังสือมหาศาล นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้  ทั้งที่ข้อมูลที่เป็นข้อความเสียง  ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ อีกทั้งยังทำการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย           ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ ที่สามารถทำการติดต่อซื้อ